Idlefix

Teilnehmer: Idlefix
Name: Bernd Schatta
Registriert seit: 2017-06-09 15:25:03
Berechtigungen: subscriber, bbp_participant
Teilnahmen Berlin: 0 1 0
In total 68 Teilnahmen zwischen 29.07.2016 und 07.12.2018
Teilnahmen Wien: 1 1 0
In total 11 Teilnahmen zwischen 16.06.2017 und 30.11.2018
Teilnahmen Zuerich: 1 0 0
In total 6 Teilnahmen zwischen 07.07.2017 und 30.11.2018
Teilnahmen Innsbruck: 0 0 0
In total 2 Teilnahmen zwischen 12.10.2018 und 30.11.2018
Teilnahmen Leipzig: 0 0 0
In total 2 Teilnahmen zwischen 12.10.2018 und 30.11.2018