Bibertaler

Teilnehmer: Bibertaler
Name: Alexander Rudolph
Registriert seit: 2014-09-30 21:23:20
Berechtigungen: wetterturnier_admin, bbp_moderator
Teilnahmen Berlin: 9 4 1
In total 245 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 15.02.2019
Teilnahmen Wien: 0 1 2
In total 59 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 15.02.2019
Teilnahmen Zuerich: 1 2 2
In total 60 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 15.02.2019
Teilnahmen Innsbruck: 9 10 10
In total 304 Teilnahmen zwischen 05.10.2012 und 15.02.2019
Teilnahmen Leipzig: 1 2 1
In total 48 Teilnahmen zwischen 22.03.2013 und 15.02.2019