ambot_lang

Teilnehmer: ambot_lang
Name: Donald Bäcker
Registriert seit: 2014-09-30 21:14:48
Berechtigungen: subscriber, bbp_participant
Teilnahmen Berlin: 16 16 15
In total 399 Teilnahmen zwischen 27.02.2009 und 15.02.2019
Teilnahmen Wien: 1 0 0
In total 15 Teilnahmen zwischen 01.03.2013 und 28.06.2013
Teilnahmen Zuerich: 1 1 0
In total 15 Teilnahmen zwischen 01.03.2013 und 12.07.2013
Teilnahmen Innsbruck: 3 5 4
In total 70 Teilnahmen zwischen 01.09.2017 und 15.02.2019
Teilnahmen Leipzig: 0 0 0
In total 10 Teilnahmen zwischen 05.06.2009 und 11.09.2009