Bibertaler

Teilnehmer: Bibertaler
Name: Alexander Rudolph
Registriert seit: 2014-09-30 21:23:20
Berechtigungen: wetterturnier_admin, bbp_moderator
Teilnahmen Berlin: 9 4 1
In total 236 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 07.12.2018
Teilnahmen Wien: 0 1 2
In total 50 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 07.12.2018
Teilnahmen Zuerich: 1 2 2
In total 51 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 07.12.2018
Teilnahmen Innsbruck: 9 10 10
In total 295 Teilnahmen zwischen 05.10.2012 und 07.12.2018
Teilnahmen Leipzig: 1 2 1
In total 39 Teilnahmen zwischen 22.03.2013 und 07.12.2018