Idlefix

Teilnehmer: Idlefix
Name: Bernd Schatta
Registriert seit: 2017-06-09 15:25:03
Berechtigungen: subscriber, bbp_participant
Teilnahmen Berlin: 0 1 0
In total 64 Teilnahmen zwischen 29.07.2016 und 12.10.2018
Teilnahmen Wien: 0 1 0
In total 8 Teilnahmen zwischen 16.06.2017 und 12.10.2018
Teilnahmen Zuerich: 1 0 0
In total 3 Teilnahmen zwischen 07.07.2017 und 12.10.2018
Teilnahmen Innsbruck: 0 0 0
In total 1 Teilnahmen zwischen 12.10.2018 und 12.10.2018
Teilnahmen Leipzig: 0 0 0
In total 1 Teilnahmen zwischen 12.10.2018 und 12.10.2018