Idlefix

Teilnehmer: Idlefix
Name: Bernd Schatta
Registriert seit: 2017-06-09 15:25:03
Berechtigungen: subscriber, bbp_participant
Teilnahmen Berlin: 0 1 0
In total 63 Teilnahmen zwischen 29.07.2016 und 19.01.2018
Teilnahmen Wien: 0 1 0
In total 7 Teilnahmen zwischen 16.06.2017 und 15.12.2017
Teilnahmen Zuerich: 1 0 0
In total 2 Teilnahmen zwischen 07.07.2017 und 15.12.2017
Teilnahmen Innsbruck: Bisher nie teilgenommen
Teilnahmen Leipzig: Bisher nie teilgenommen